Sisältöön »
 

LAUKEELA, KOULUN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

 
 

Koulun alueen asemakaavamuutoksen lainvoimaisuus

1.2.2024

Urjalan kunnanvaltuuston 2.10.2023 §19 hyväksymä Urjalan yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristön asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

Asemakaavan muutos koskee Urjalan kunnan Laukeelan kortteleita 45, 46, 47, 48 ja 56 sekä katualuetta, puistoaluetta, leikkikenttäaluetta ja urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta.

Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Urjalassa 01.02.2024

Koulun alueen asemakaavamuutoksen hyväksyminen

10.10.2023

Urjalan kunnanvaltuusto on 2.10.2023 §19 hyväksynyt Urjalan yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristön asemakaavamuutoksen. Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53§:n perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Asemakaavan hyväksymistä koskeva kokouspöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Urjalan kunnan verkkosivuille 10.10.2023. Hyväksymispöytäkirja (Tweb)

Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaikkien valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on kuulutettu kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus on julkaistu Urjalan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Urjalan sanomissa.

 

 

 


Koulun alueen asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo 25.6. - 26.6.2023

Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.5.2023 § 89 päättänyt asettaa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 65 §, MRA 27 §) mukaisesti asettaa yleisesti nähtäville Laukeelan koulun alueen asemakaavan kaavaehdotuksen. 

Asemakaavan muutos koskee Yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristöä. Urjalantien eteläpuolella ja molemmin puolin Vanhainkodintietä.

Aineisto on nähtävillä 25.5. - 26.6.2023 välisenä aikana ja siihen voi tutustua Urjalan kunnantalossa 2 krs. teknisen palvelukeskuksen ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava Urjalan kunnanhallitukselle 26.6.2023 mennessä osoitteella:

Kunnanhallitus, Urjalan kunta, Tampereentie 6, 31761 Urjala 

tai sähköpostitse: urjalan.kunta@urjala.fi 

 

 

Koulun alueen asemakaavamuutos Yhtenäiskoulun ja entisen vanhainkodin ympäristöön on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 10.2.2020 § 29 ja lisäosaltaan 21.9.2020 § 158. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Urjalantien eteläpuolella, molemmin puolin Vanhainkodintietä.

Urjalan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.11.2021 §247 asettaa nähtäville Koulun alueen asemakaava muutoksen valmisteluaineisto ja kaavaluonnoksen. Aineisto ja kaavaluonnos pidetään nähtävillä 10.12.2021- 25.1.2022.

Tätä sivua päivitetään kaavahankkeen edetessä.

 

 
 
 
 
x