Sisältöön »
 

Sarkatien asemakaavamuutos

 
 
 

Kuulutus:

Sarkatien asemakaavan muutoksen lainvoimaisuus

17.8.2022

Urjalan kunnanvaltuuston 20.6.2022 §21 hyväksymä Sarkatien asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. 

Kaava koskee Urjalan Laukeelan, kortteleita 36 ja 233, yhdyskuntateknistä palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta sekä puistoaluetta. 

Asemakaavan muutos tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Urjalassa 17.8.2022


 

Kuulutus:

Sarkatien asemakaavan muutoksen hyväksyminen

20.6.2022

Urjalan kunnavaltuusto on 20.6.2022 §21 hyväksynyt Sarkatien asemakaavamuutoksen. Alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53§:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes kaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 

Asemakaavan hyväksymistä koskeva kokouspöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville Urjalan kunnan verkkosivuille 22.6.2022 Pöytäkirjahaku-pöytäkirjan asiat (tweb.fi)

Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaikkien valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on kuulutettu kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus on julkaistu Urjalan kunnan ilmoitustaululla, nettisivuilla sekä Urjalan sanomissa.

Urjalan kunnanvaltuusto 20.6.2022


 

Sarkatien asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen nähtäville asettaminen

4.4.2022

Urjalan Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.4.2022 päättänyt asettaa Sarkatien asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut nähtävillä 26.4.2022 - 11.5.2022 välisenä aikana Urjalan verkkosivuilla ja Urjalan kunnantalolla 2 krs, tekninen palvelukeskus.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Urjalassa Sarkatien eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,0 ha.

Kaava-alueen omistaa Urjalan kunta. Alue on rakentamatonta peltoaluetta. Sarkatien varressa on muuntamo. Alueen eteläpuolella on metsää. Kaava-alueen itäpuolella on tie, joka johtaa pumppaamolle ja etelämpänä metsäalueella sijaitsevalle laavulle.

Tavoitteena on, että asemakaava mahdollistaa rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillispientalojen rakentamisen alueelle. Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt Urjalan kunta.

 
 


 
 
 
x