Sisältöön »
 

 ESIOPETUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

 
children-4526384-1920.jpg
 

Esiopetus

Esiopetusta annetaan alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava säännöllisesti vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. 

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle. Esiopetusta toteutetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukaan.

Urjalan kunta oli mukana vuosina 2021-2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamassa kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa. Kaksivuotista esiopetuksen varten laadittiin oma paikallinen kaksivuotisen esikoulun opetussuunnitelma.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuun aikana varhaiskasvatuksen sähköisessä järjestelmässä. Samalla haetaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta ja/tai vuorohoitoa. Ennen esiopetuksen alkamista pitää kokopäiväinen varhaiskasvatuspaikka irtisanoa kirjallisesti.

Esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, on hänelle mahdollista hakea perusopetuslain tai kunnan kuljetusperiaatteiden mukaista oppilaskuljetusetuutta. Esioppilaat rinnastetaan kuljetuksissa perusopetuksen oppilaisiin. Kunta järjestää esioppilaalle kuljetuksen esiopetuspaikkaan, jos matka kotoa esiopetuspaikkaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin on yli 3 km. 

Esiopetuksen kolmiportainen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Esiopetuksen erityisopetuksesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä yhdessä vanhempien ja ammattihenkilöiden kanssa. Työskentelytapoina on mm. yksilö- tai pienryhmätoiminta. Hän osallistuu myös esioppilaan moniammatillisiin palavereihin.

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta ehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Urjalassa esiopetuksen oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä lastenneuvolan palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena, suunnitelmallisena yhteistyönä lasten ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esioppilaalla on mahdollisuus varhaiskasvatukseen esiopetusyksikössä aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen. Esioppilaalle voidaan myös hakea varhaiskasvatusta ja/tai vuorohoitoa päiväkodissa.

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jota toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Toimintakulttuurissamme lapsen leikillä on iso merkitys. Kasvattajat ovat aidosti läsnä ja aktiivisesti mukana lasten toiminnassa.

Varda

Varda on varhaiskasvatuksen kansallinen laissa säädetty tietovaranto, joka sisältää perustietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietovarannon pohjalta mm, kehitetään ja edistetään, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Lue lisää esiopetuksesta ja esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta »

 
 
 
x