Sisältöön »
 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 
Pöytäkirjat ja esityslistat
 

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat. Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä. 

Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007 )

Valtuuston kokoukset

Valtuusto  kokoontuu aina tarvittaessa. Yleensä kokouksia on noin kahden kuukauden välein. Kokouksista kuulutetaan Urjalan Sanomissa sekä kunnan verkkosivuilla. Valtuuston tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana keskiviikkona kunnanvirastossa klo 9-12 ja julkaistaan samasta ajankohdasta lähtien kunnan verkkosivuilla, tai mikäli se on yleinen vapaapäivä, pöytäkirja pidetään nähtävillä ja julkaistaan kokousta seuraavana arkipäivänä.

Kunnanhallituksen kokoukset

Kunnanhallituksen kokouksen allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana keskiviikkona klo 9-12 ja julkaistaan samasta ajankohdasta lähtien kunnan verkkosivuilla, tai mikäli se on yleinen vapaapäivä, pöytäkirja pidetään nähtävillä ja julkaistaan kokousta seuraavana arkipäivänä.

Lautakuntien kokoukset

Lautakuntien pöytäkirjat julkaistaan tarkastuksen jälkeen kunnan internet-sivuilla.

Esityslistat

Esityslistat julkaistaan internet-sivuilla sen jälkeen, kun ne on lähetetty toimielinten jäsenille. Esityslistat poistetaan verkkopalvelusta sen jälkeen kun pöytäkirjat on asetettu yleisesti nähtäville.

Sidonnaisuudet

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoidossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisella on tavoitteena edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Sidonnaisuuksista ilmoitetaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi ja ylläpitää yleisessä tietoverkossa julkaistavaa erillistä sidonnaisuusrekisteriä.

Muut kuin lakisääteisen sidonnaisuusilmoituksen piiriin kuuluvat luottamushenkilöt voivat täyttää vapaaehtoisen sidonnaisuusilmoituksen.

Sidonnaisuusrekisteri on jatkuvasti päivittyvä rekisteri.

 
 
 
 
x