Sisältöön »
 

Oppilas- ja opiskelijahuolto

 
Pirkaanmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023, www.pirha.fi
 

Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla tai lukiossa olevalla opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Esiopetuksessa oppilashuollon terveydenhoitopalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina. (Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut)

 

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta Urjalassa vastaa Akaan kaupunki.

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on

  • vuosittaiset määräaikaistarkastukset
  • laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokan oppilaille yhdessä lääkärin kanssa. Tarkastuksiin täytetään ennakolta Thl:n esitietolomakkeet.
  • rokotukset kansallisen rokotusohjelman mukaisesti
  • seksuaaliterveys ja ehkäisyasiat
  • ensiapuluonteinen sairaanhoito (muu sairaanhoito annetaan terveysasemalla)
  • yhteistyö muun oppilashuollon- ja opetushenkilöstön kanssa

Kouluterveydenhoitaja on Aseman koulussa maanantaisin.

Urjalan yhtenäiskoulussa ja Väinö Linnan lukiossa vastaanotto on ilman ajanvarausta klo 8 - 9, muutoin ajanvarauksella (poikkeuksena ensiaputapaukset). Ajan voi varata tekstiviestillä, soittamalla tai Wilman kautta.

 

Kuraattoripalvelut

Koulukuraattorin tehtävänä on antaa sosiaalityön asiantuntijana oppilaalle koulunkäynnin tukea ja ohjausta. Työn tavoitteena on ehkäistä ja poistaa oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistää oppimista, hyvinvointia ja sosiaalisia valmiuksia. Oppilasta tuetaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.  

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaan perheen, koulun henkilöstön, eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Koulukuraattori tekee myös yhteisöllistä työtä mm. erilaisten oppilasryhmien kanssa ja osallistuu oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön. Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. 

 

Psykologipalvelut

Lasten ja nuorten psykologin tehtävänä on urjalalaisten lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä, jos lapsen tai nuoren kehityksessä tai oppimisessa on huolenaiheita. Tällöin psykologi voi olla mukana suunnittelemassa lapsen/nuoren tarvitsemia tukitoimia yhdessä varhaiskasvatuksen tai koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa psykologi voi tehdä myös tutkimuksia tilanteen tarkempaa selvittelyä ja jatkohoitoon tai kuntoutukseen ohjaamista varten.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä myös, jos lapsen/nuoren psyykkinen vointi huolettaa. Psykologi kartoittaa lapsen/nuoren vointia yhdessä vanhempien kanssa ja tukee lapsia/nuoria tukikeskustelujen muodossa. Tarvittaessa psykologi ohjaa myös muiden palvelujen pariin.

Lasten ja nuorten psykologi hoitaa Urjalan kunnassa lain edellyttämät oppilashuollon psykologin tehtävät, ja työskentelee lasten ja nuorten kanssa pääsääntöisesti kouluilla (Aseman koulu, Urjalan yhtenäiskoulu ja Väinö Linnan lukio). Lisäksi psykologi työskentelee alle kouluikäisten parissa, yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa.

Psykologin palveluiden järjestämiseksi ei tarvita lähetettä, vaan lapset, nuoret ja perheet voivat itse ottaa psykologiin yhteyttä.

 

Yhteystiedot

Aseman koulun kouluterveydenhoitaja
Erja Niemelä
040 335 3300
erja.niemela@pirha.fi

Urjalan yhtenäiskoulun ja Väinö Linnan lukion kouluterveydenhoitaja
Katja Koskinen
040 335 2008
katja.a.koskinen@pirha.fi 

Koulukuraattori
Suvi Sillanpää
040 335 4277
suvi.sillanpaa@pirha.fi

Lasten ja nuorten psykologi
Jenni Kilpinen
040 335 4346
jenni.kilpinen@pirha.fi

Wilma

 
 
 
 
x