Sisältöön »
 

vanhus- ja vammaisneuvosto

 
 

Vanhusneuvosto ja sen kokoonpano

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 § 93 asettanut Urjalan kuntaan vanhusneuvoston kaudelle 1.6.2019-31.5.2021 siten, että neuvostoon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon valittiin Mikko Ristimäki (puh. 0400 332 342).

Vanhusneuvosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 26.6.2019 puheenjohtajakseen Hannes Koivulan ja varapuheenjohtajaksi Leena Ollikaisen.

osa vanhusneuvoston jäsenistä joulukuussa 2019

Vanhusneuvoston toiminta

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lakiin perustuen vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen parantamiseksi.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Julkishallinnon kansalaisportaalista Suomi.fi:ssä on Ikääntyville-osio, joka palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia, heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta. Tietoa löytyy mm. asumisesta, raha-asioista, omaishoitajuudesta ja edunvalvonnasta .
Käy tutustumassa osoitteessa https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/ikaantyneiden-palvelut....

Vanhusneuvoston täydentäminen vanhus- ja vammaisneuvostoksi

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.8.2020 muuttaa 3.6.2019 tekemäänsä päätöstä ja asettaa Urjalan kuntaan vanhusneuvoston sijaan vanhus- ja vammaisneuvoston 1.10.2020 – 31.5.2021.  

Kunnanhallitus päätti 21.9.2020 täydentää edellisessä kokouksessa asettamaansa vanhus- ja vammaisneuvostoa nimeämällä neuvoston jäseniksi Lisa Wesinin, Toni Leanderin ja Mauri Mäkelän.

Suomi ratifioi YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista (SopS 27/2016; yleissopimus; vammaisyleissopimus) vuonna 2016. Vammaisyleissopimus on Suomessa voimassa lakina. Se on osa Suomen sisäistä oikeutta eli velvoittavaa lainsäädäntöä. Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vammaisneuvostot eivät ole virallisia kunnan toimielimiä vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanavia. Kuntalaissa korostetaan vammaisneuvostojen aktiivista roolia. Siinä myös edellytetään, että vammaisneuvosto saa tietoa hyvissä ajoin.

Lisätietoa allaolevan linkin kautta:

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE 

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja: 
Hannes Koivula, puh. 044 212 9012
hannes.koivula@pp.inet.fi

 
 
 
 
x