Sisältöön »
 

vanhus- ja vammaisneuvosto

 
 


Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpano

Vanhus- ja vammaisneuvosto valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja toimikausi noudattaa valtuuston toimikautta, ellei erikseen toisin päätetä. Toimikausi alkaa pääsääntöisesti kesäkuun 1. päivä ja päättyy toukokuun 31. päivä.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on 6–10 jäsentä ja enintään 10 varajäsentä, jotka kunnanhallitus nimeää eläkeläis- ja/tai vammaisjärjestöjen ja muiden ikääntyneitä/vammaisia edustavien esityksestä. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee neuvostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kokouksessa 2/2023 7.6.2023 § 14 valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Lisa Wesinin ja varapuheenjohtajaksi Hannes Koivulan. Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon edustajansa ja hänelle varaedustajan. Kunnanhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon on valittu Mikko Ristimäki ja varaedustajaksi Leena Nummi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.


Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhus- ja vammaisneuvostolle on valmisteltu yhteistyössä toimintasääntö. Neuvosto on käsitellyt toimintasääntöä kokouksessaan 12.5.2022.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ikäihmisten ja vammaisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta ikääntyneiden ja vammaisten keskuudessa, olemalla tiedonvälitys- ja keskustelukanava ikääntyvän väestön sekä vammaisten asioita suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti sekä pitämällä esillä ikääntyvän väestön ja vammaisten näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanhallitus päättänyt Vanhus- ja vammaisneuvoston vaikuttamistoimielimien kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö (pdf)


Vanhusneuvoston toiminta

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa. Vanhus- ja vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lakiin perustuen vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen parantamiseksi.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Julkishallinnon kansalaisportaalista Suomi.fi:ssä on Ikääntyville-osio, joka palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia, heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta. Tietoa löytyy mm. asumisesta, raha-asioista, omaishoitajuudesta ja edunvalvonnasta .
Käy tutustumassa.

 

Yhteystiedot

Vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja: 
Lisa Wesin, puh. 044 307 8934

lisa.wesin@urjala.fi

Varapuheenjohtaja:

Hannes Koivula, puh. 044 212 9012
hanneskoivula@gmail.com


Kaikki yhteystiedot löytyvät alla olevasta linkistä:


Jäsenlista

 
 
 
 
x