Sisältöön »
 

Toimeentulotuen perusteet

 
 


Toimeentulotuen hakeminen siirtynyt 1.1.2017 Kelaan

Toimeentulotuki on  viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on toimeentulotuen tarpeessa eikä voi saada tarpeenmukaista toimeentuloaan (esim. omalla ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai muista tuloistaan tai varoistaan).

Toimeentulotuen määrä on toimeentulotukilain mukaan määriteltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen erotus. Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat menot (perusosa) ja tarpeellisen suuruisina huomioon otettavat menot (lisäosa). Perusosalla katettaviin menoihin kuuluvat mm. ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot sekä henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta, sanomalehden tilauksesta, televisioluvasta, puhelimen käytöstä ja harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Lisäksi perusosaan sisältyy seitsemän prosenttia tarpeellisen suuruisesta asumistukilain tarkoitettujen asumismenojen määrästä. Lisäosalla katetaan tarpeen mukaan muut kuin perusosaan sisältyvät asumis- ja terveydenhuoltomenot ja muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään

Perusosan alentaminen

Jos toimeentulotuen tarve aiheutuu siitä, että henkilö ilman perusteltua syytä on kieltäytynyt tarjotusta työstä tai muusta työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, voidaan perusosaa alentaa enintään 20 prosentilla. Toistuvasti kieltäytyvän perusosaa voidaan alentaa enintään 40 prosentilla.

Tulojen ja omaisuuden vaikutus toimeentulotuen myöntämiseen
Tuloina otetaan huomioon kaikki (*) hakijan ja hänen perheenjäsentensä käytettävissä olevat nettotulot ja varallisuus.

*Toimeentulotukilain 11 §:ään on lisätty uusi 3 momentti, jonka mukaan toimeentulotukea hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä. Säännösmuutos on voimassa 31.12.2014 saakka.

Toimeentulotuen takaisin periminen

Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä takaisin:

  • Tuen saajalta, jos toimeentulotukea on myönnetty ennakkona odotettavissa olevaa etuutta (esim. eläke, työttömyysturva, elatusapu, asumistuki, opintotuki) vastaan.
  • Tuen saajalta, jos hänellä on tuloja, varoja, omaisuutta tai oikeus sellaiseen elatusta turvaavaan etuuteen, joka ei ole tukea myönnettäessä hänen käytettävissään.
  • Tuen saajalta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestaan.
  • Tuen saajan elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa.
 

Lisätiedot

Palvelusihteeri Sanna Komu
puh. 040335 4239 ma-pe 11-12
Sähköposti: sanna.komu@urjala.fi

 
 
 
x