Sisältöön »
 
 

Poikkeamislupa


Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Myös rakentamiseen ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa sellaista ranta- tai yleiskaavaa, jota voitaisiin käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena, tarvitaan poikkeamispäätös ennen rakennuslupaa.

Poikkeamispäätöstä rannan suunnittelutarpeesta ei kuitenkaan tarvita rakennusjärjestyksen sallimissa rajoissa muun muassa (MRL 72.3 §),

  • olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin rakennettavan talousrakennuksen rakentamiseen
  • asuinrakennuksen korjaamiseen tai vähäiseen laajentamiseen

Poikkeamiseen tulee aina olla erityinen syy (MRL 171 §). Poikkeamishakemuksessa tulee selkeästi ilmoittaa poikkeamiset sekä mitkä ovat erityiset syyt poikkeamisille ja perustella ne. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen, kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella. Poikkeamisen syyn tulee olla maankäytöllinen eikä esimerkiksi taloudellinen. Pyrkimys tinkiä kustannuksia ei ole kelvollinen syy poikkeamiselle.

Poikkeamisen kaavamääräyksistä tulee sopeutua kaavan periaatteisiin ja tavoitteisiin. Tuore kaava katsotaan varsin sitovaksi. Voimassa oleva vanha kaava saattaa sisältää määräyksiä, joista on tarkoituksenmukaista poiketa, jotta tilanne saadaan vastaamaan ajankohtaisia ja tarkoituksenmukaisempia ohjeita ja säännöksiä. Päätöksenteossa harkinta on tapauskohtaista ja siinä otetaan huomioon myös rajanaapureiden naapureiden, lähiasukkaiden ja muiden osallisten mielipiteet.

Poikkeamispäätöksen myöntäminen edellyttää, että poikkeaminen:

  • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueiden käytön muulle järjestämiselle
  • ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia
 

Hae lupa sähköisesti
www.lupapiste.fi

Lomakkeet:
Naapurien kuuleminen
Poikkeamislupahakemus

Palveluhinnasto:
Rakennusvalvontataksa

 
 
 
 
x