Sisältöön »
 

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

 
keskusta1149402884.png
 

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.

Maakuntakaava

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2017. Maakuntakaava tuli voimaan kuulutuksella 8.6.2017. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita.

Tutustu Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 tästä linkistä »

Yleiskaava

Kunnissa maankäytön yleispiirteistä suunnittelua tehdään yleiskaavoilla. Yleiskaava voidaan laatia kuntaan myös osa-alueittain, jolloin puhutaan osayleiskaavasta tai kuntien yhteisenä yleiskaavana. Yleiskaavassa osoitetaan tavoitteet alueen kehitykselle ja osoitetaan tarpeelliset alueet mm. asumisen, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoitus toimii asemakaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen perustana. Urjalassa on voimassa keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) osayleiskaava sekä Urjalankylän osayleiskaava.

Asemakaava

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja määritetään mm. tonttijako, rakentamisen määrä ja sijainti. Asemakaavalla on eniten merkitystä jokaisen kuntalaisen omaan lähiympäristöön. Asemakaavaan voidaan liittää myös kyseistä aluetta koskevat rakentamistapaohjeet. Urjalassa on voimassa useita kymmeniä erillisiä asemakaavoja. Vanhin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1967.

Ranta-asemakaava

Rannoille rakennettaessa kaavoituksella on erityinen asema, sillä ranta-alueelle ei saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai yleiskaavaa. Jos kaavaa ei ole, tarvitaan rakentamislupaa varten aina poikkeamispäätös. Ranta-asemakaavan laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja. Ranta-asemakaavan käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Rakennusjärjestys

Kaavoituksen lisäksi rakentamista ohjataan kunnassa rakennusjärjestyksellä, jossa annetaan rakentamista koskevia määräyksiä koko kunnan alueella. Urjalan nykyinen rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa 14.11.2011.

 
 
 
 
x