Sisältöön »
 

Kaavoituksen tavoitteena on hyvä elinympäristö

 
kansikuva-kaavoitus-v01-202246400327.png
 

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle, jossa kaikenikäisten urjalalaisten on hyvä elää ja toimia. Urjalan kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • Varmistaa suunnittelun ja asiantuntemuksen laatu, vuorovaikutteisuus ja monipuolisuus.
  • Turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun.
  • Huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa.

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoittelua Urjalan Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikoina kunnanviraston Teknisessä palvelukeskuksessa sekä näillä internet-sivuilla. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaavoitukseen on osallistua kaavahankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin tai jättämällä mielipiteensä/muistutuksensa nähtävilläolevasta kaava-aineistosta. On myös mahdollista ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kaavoitusta hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavoituskatsaus 2023 (pdf) »

Maapoliittinen ohjelma 2022-2026 (pdf) »

Kiinteistöstrategia (pdf) »

Voimassa olevat kaavat ja kaavamääräykset sekä muut kartta-aineistot löytyvät Urjalan kunnan karttapalvelusta. Karttapalveluun pääset alla olevasta linkistä.

Karttapalvelu »

Kaavoituksen kulku

 

 

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kaavoitukseen esimerkiksi tekemällä aloitteita.

Kaavan vireilletulo

Kaavan vireilletulosta päättää kunnanhallitus ja siitä tiedotetaan kuulutuksella.

Vireilletulosta voidaan ilmoittaa myös vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jokaisesta kaavasta laaditaan valmistelutyön alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jonka hyväksyy kunnanhallitus.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville, ja se lähetetään asemakaavan tiedossa oleville osallisille. Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, ja heillä on myös mahdollisuus esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle neuvottelua osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 


Valmisteluvaihe

Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka kunnanhallituksen hyväksymisen jälkeen pidetään julkisesti nähtävillä 14–30 päivää; nähtävilläolosta kuulutetaan lehdessä. Osalliset voivat tällöin esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta joko suullisesti tai kirjallisesti.


Mielipiteet kaavasta kirjataan valmisteluasiakirjoihin. Kaavan luonnosvaiheessa voidaan lisäksi järjestää yleisötilaisuus, josta tiedotetaan lehdessä.

Ehdotusvaihe

Nähtävilläolon jälkeen - ja kun asianomaiset viranomaiset ovat kertoneet kommenttinsa kaavaluonnoksesta - on usein tarvetta tarkistaa kaavasuunnitelmaa.


Tässä vaiheessa luonnosta voidaan muokata, jonka jälkeen kaava käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus asettaa kaavan ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi. Vaikutuksiltaan vähäisissä kaavahankkeissa riittää 14 päivän nähtävilläoloaika.

Nähtävilläolosta kuulutetaan lehdessä. Nähtävilläoloaikana kaavasta voi tehdä kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle. Ehdotusvaiheessa kaavasta pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot. 


Kaavoittaja antaa jokaiseen muistutukseen ja lausuntoon vastineen. Niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, kunta lähettää vastineen tiedoksi. Jos saatujen muistutusten tai lausuntojen johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa kaavaehdotusta, asetetaan se uudelleen nähtäville, elleivät muutokset ole luonteeltaan vähäisiä.


Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavat, lukuun ottamatta vähäisiä asemakaavamuutoksia, jotka hyväksyy kunnanhallitus.


Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kuulutuksella kuntalaisille ja kirjeitse niille muistutuksen tai lausunnon jättäneille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisusta edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.


Kaava tulee voimaan hyväksymispäätöksen tultua lainvoimaiseksi, kun asiasta ilmoitetaan kuulutuksella. 

Ota yhteyttä

Yksikkö
Tekninen palvelukeskus

Osoite
Urjalan kunta, Tekninen palvelukeskus
Tampereentie 6 31760 Urjala

tekninen johtaja
Jiri Laine
040 335 4224
jiri.laine@urjala.fi

 
 
 
 
x