Sisältöön »
 

Ilmastotyön tavoitteet ja toimenpiteet

 
 

Ilmasto-ohjelma perustuu ajatukseen siitä, että kunnan päätöksenteossa ja toiminnassa huomioidaan ympäristön ja ilmaston kannalta kestävät vaihtoehdot ja ratkaisut. Päästövähennystavoitteen edistymistä seurataan ilmastopäästöissä tapahtuvien muutosten perusteella, sekä ilmasto-ohjelman toimenpiteiden edistymisellä.

Suomen ympäristökeskus SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille yhdenmukaisella laskentamenetelmällä vuosille 2005–2018. Tulokset päivitetään vuodesta 2020 lähtien vuosittain.

Urjalan toteutunut kokonaispäästövähennys vuoteen 2020 mennessä on vertailuvuodesta 2007 katsottuna 29 prosenttia.

Urjalassa suurimmat päästöt tulevat maataloudesta ja tieliikenteestä

Urjalan päästöjakaumissa suurimpia päästölähteitä ovat maatalous ja tieliikenne. Maatalouden päästöihin voidaan vaikuttaa muun muassa tehostamalla maaperän hiilen sitomista, biokaasun tuotannon edistämisellä tai eloperäisen maan metsittämisellä. Tieliikenteen päästöihin voidaan puolestaan vaikuttaa esimerkiksi joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteiden kehittämisellä. Urjalassa onkin tehostettu paikallista joukkoliikennettä lähiliikennekokeilulla ja palvelustelillä sekä parannettu kevyen liikenteen yhteyksiä. SYKE:n laskelmissa on huomioitu alueella rekisteröidyt ajoneuvot, ei kautta- tai läpikulkuliikenteen vaikutusta.

Lämmityksestä aiheutuvat päästöt (kaukolämpö, öljy, sähkö ja muu lämmitys) muodostavat suuren osan päästöistä. Lämmitysmuodon korvaaminen kestävämmällä vaihtoehdolla, esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen kaukolämpöön onkin merkittävä toimi päästöjen vähentämiseen. Pääosin paikallisten metsänomistajien ja maanviljelijöiden omistama Airanteen Energia tuottaa ja jakaa biomassalla tuotettua kaukolämpöä Urjalan keskustan alueella.

HEP2030- hankkeessa suunnitellaan ja otetaan käyttöön menetelmä ilmasto-ohjelman edistymisen seuraamiseksi.

 
 
 
 
x