Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto ja sen kokoonpano

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 § 93 asettanut Urjalan kuntaan vanhusneuvoston kaudelle 1.6.2019-31.5.2021 siten, että neuvostoon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen edustajaksi vanhusneuvostoon valittiin Mikko Ristimäki (puh. 0400 332 342).

Vanhusneuvosto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 26.6.2019 puheenjohtajakseen Hannes Koivulan ja varapuheenjohtajaksi Leena Ollikaisen.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminta

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lakiin perustuen vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen parantamiseksi.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Julkishallinnon kansalaisportaalista Suomi.fi:ssä on Ikääntyville-osio, joka palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia, heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta.  Tietoa löytyy mm. asumisesta, raha-asioista, omaishoitajuudesta ja edunvalvonnasta . 
Käy tutustumassa osoitteessa https://www.suomi.fi/kansalaiselle/sosiaalinen-turva/ikaantyneiden-palvelut.