Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto ja sen kokoonpano

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 § 195 asettanut Urjalan kuntaan vanhusneuvoston kaudelle 1.6.2017-31.5.2019 siten, että neuvostoon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.  Vanhusneuvosto piti järjestäytymiskokouksensa  2.10.2017, jossa kokouksessa valittiin vanhusneuvostolle puheenjohtajaksi Antti Jokela ja varapuheenjohtajaksi Asko Viholainen. Vanhusneuvoston sihteerinä toimii palvelusihteeri Marja-Liisa Kurikka (puh. 040 335 4201). Kunnanhallituksen edustajana vanhusneuvostossa on Mikko Ristimäki (puh. 040 678 8761).

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston jäsenet oikealta vasemmalle: Hannes Koivula,
Leena Ollikainen, Tuula Sillanpää, pj Antti Jokela, Sinikka Nikkilä,
Asko Viholainen ja sihteeri Marja-Liisa Kurikka

 

Vanhusneuvoston toiminta

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lakiin perustuen vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen parantamiseksi.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Julkishallinnon kansalaisportaalista Suomi.fi:ssä on Ikääntyville-osio, joka palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia, heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta.  Tietoa löytyy asumisesta, raha-asioista, henkisestä hyvinvoinnista, terveydestä, ikääntyvän oikeuksista sekä kuolemaan liittyvistä asioista.  Käy tutustumassa osoitteessa http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/.