Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto ja sen kokoonpano

Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2013 § 133 asettanut Urjalan kuntaan vanhusneuvoston kaudelle 2013-2016 siten, että neuvostoon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä.  Puheenjohtajana toimii Antti Jokela (puh. 0500 514 261) ja sihteerinä 1.11.2014 alkaen palvelusihteeri Marja-Liisa Kurikka (puh. 040 335 4201). Kunnanhallituksen edustajana vanhusneuvostossa on Tapio Paija (puh. 040 701 1054).

 

 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Asko Viholainen, Greetta Pärssinen, pj. Antti Jokela
Sirkku Laine, Mikko Kivistö ja Anja Jokinen.  Kuvasta puuttuu kunnanhallituksen
edustaja Tapio Paija. Kuva: Marja-Liisa Kurikka

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston toiminta

Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lakiin perustuen vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden ja niistä tiedottamisen parantamiseksi.

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Julkishallinnon kansalaisportaalista Suomi.fi:ssä on Ikääntyville-osio, joka palvelee niin aktiivisia seniorikansalaisia kuin jo heikkokuntoisia vanhuksia, heidän omaisiaan ja läheisiään unohtamatta.  Tietoa löytyy asumisesta, raha-asioista, henkisestä hyvinvoinnista, terveydestä, ikääntyvän oikeuksista sekä kuolemaan liittyvistä asioista.  Käy tutustumassa osoitteessa http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/palveluoppaat/ikaantyvan_palveluopas/.