Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Lapsen kehityksen ja oppimisen tuen lähtökohtana on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Tuki kuuluu kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Tavoitteet:

 • Havaita ja arvioida lapsen tuen tarve riittävän varhain
 • Tukea lapsen kehitystä arjen tilanteissa lapsen vahvuudet ja tarpeet huomioon ottaen
 • Ohjata lapsi tarvittaessa tutkimuksiin ja / tai kuntoutukseen
 • Tehdä yhteistyötä avoimesti vanhempien sekä lapsen terapeuttien ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • Vaikuttaa oppimisympäristöön siten, että kaikilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia yhteisessä ympäristössä

Tuen tarvetta lapselle voivat aiheuttaa:

 • viivästynyt puheenkehitys tai muut kielelliset erityisvaikeudet
 • kehityksen viivästyminen
 • tunne-elämään tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet
 • neurologisen kehityksen erityisvaikeudet
 • aistivammat
 • pitkäaikaiset sairaudet.

Urjalassa lasten tuen järjestämisestä vastaavat henkilökunta ja  varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO). VEO työskentelee päiväkodin lisäksi kunnan molemmissa esiopetusyksiköissä sekä tarvittaessa perhepäivähoidossa. Työskentelytapoina lasten kanssa on mm.  yksilö- ja pienryhmätoiminta.

VEO:n tehtävänkuvaan kuuluu yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden ammattihenkilöiden kanssa ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä.

Henkilökunnan työn ohjaus ja konsultointi kuuluu myös hänen toimenkuvaansa. Hän toimii osana laajaa varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa.

 

 

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Minna Uusitalo
Puh. 040 335 4348