Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta annetaan alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena.


Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Monipuolisilla työtavoilla tuetaan lasten kasvua ja oppimista, laaja-alaisen osaamisen kehittymistä sekä vahvistetaan heidän sosiaalisia taitojaan. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja kunnioitetaan lasten mielenkiinnonkohteita opetuksen järjestämisessä. Leikki eri muodoissaan on vahvasti läsnä esiopetuksen toiminnassa.

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Esiopetuksen valtakunnalliset oppimiskokonaisuudet ovat: ilmaisun monet muodot, kielen rikas maailma, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan ja kehityn. Näiden lisäksi Urjalan esioppilaat osallistuvat yhdessä perusopetuksen kanssa monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. Monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan viikon kestävänä tiettyyn teemaan pohjautuvana toimintana.

Esiopetus alkaa elokuussa koulujen alkaessa ja päättyy keväällä koulujen päättymistä edeltävänä perjantaina. Työviikko on maanantaista perjantaihin ja noudattelee pääsääntöisesti koulun työ- ja loma-aikoja. Työpäivän pituus on noin 4 tuntia. Esiopetus on maksutonta.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuun aikana. Samalla haetaan myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta ja vuorohoitoa. Ennen esiopetuksen alkamista pitää kokopäiväinen varhaiskasvatuspaikka irtisanoa kirjallisesti.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016

Esiopetuksen kolmiportainen tuki

Esiopetukseen osallistuvat lapset kuuluvat perusopetuslain mukaisen kasvun ja oppimisen tuen piiriin. Lain mukaan lapsilla on oikeus saada riittävää tukea tuen tarpeen ilmetessä. Lapsen kasvun ja oppimisen tuen kolme tasoa ovat: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Esiopetuksen erityisopetuksesta vastaa erityislastentarhanopettaja. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu ennalta ehkäistä, havaita ja kuntouttaa erilaisia lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen liittyviä viivästymiä ja häiriöitä yhdessä vanhempien ja ammattihenkilöiden kanssa. Työskentelytapoina on mm. yksilö- tai pienryhmätoiminta. Hän osallistuu tarvittaessa myös esioppilaan moniammatillisiin palavereihin.

Esiopetuksen kolmiportainen tuki

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennalta ehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Urjalassa esiopetuksen oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä neuvolaterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan monialaisena, suunnitelmallisena yhteistyönä lasten ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Esiopetuksen vuodenkiertokalenteriEsiopetusyksiköt

Aseman koulun esiopetusryhmä, Ahventie 6. puh. 040 335 4321.

Urjalan yhtenäiskoulun esiopetusryhmä, Urjalantie 37, puh. 040 335 4322.

Esioppilaalla on mahdollisuus varhaiskasvatukseen esiopetusyksikössä aamulla ennen esiopetusta ja iltapäivällä esiopetuksen jälkeen.

Esioppilaalle voidaan myös hakea varhaiskasvatusta ja/tai vuorohoitoa päiväkodissa.


Esiopetuskuljetus

Mikäli lapsi osallistuu vain esiopetukseen, on hänelle mahdollista hakea maksutonta kuljetusta. Esioppilaat rinnastetaan kuljetuksissa perusopetuksen oppilaisiin. Kunta järjestää esioppilaalle kuljetuksen esiopetuspaikkaan, jos matka kotoa esiopetuspaikkaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä ympäri vuoden olevaa tietä pitkin on yli 3 km.

Esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksista on laadittu yhtenäiset periaatteet. Oppilaskuljetusperiaatteet

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella. Huoltaja kirjautuu palveluun pankkitunnuksillaan. Sähköinen lomake ohjaa lomakkeen täyttöä eikä lähetä puutteellisesti täytettyä lomaketta eteenpäin.

Jos sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi täyttää paperisen lomakkeen. Lomakkeen saa mm. päiväkodista, esiopetusyksiköstä tai varhaiskasvatuspäälliköltä.

Sähköinen asiointi:

Sähköinen hakemus

Ohjeet esiopetuksen sähköisen hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspäällikkö
Riitta Rajoo
puh. 040 335 4315

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Uusitalo
puh.040 335 4348