Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä.

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista.Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin.

Perhe- ja yksilökohtaisessa lastensuojelussa on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu sekä tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia lapselle suotuisten kasvuolojen vakiinnuttamiseksi. Lapsen etua selvitettäessä on otettava huomioon lapsen omat toivomukset ja mielipide, perehdyttävä lapsen kasvuoloihin sekä arvioitava, miten eri lastensuojelutoimet todennäköisesti vaikuttavat lapsen kehitykseen.

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Sosiaalityöntekijään voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, joka huomaa lapsen olevan avun tarpeessa. Yhteydenotto voi tapahtua myös nimettömänä. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Lastensuojelulain 25 §:ssä säädetään viranomaisten ilmoitusvelvollisuudesta. Mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista, lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista myös jo silloin, kun lapsi ei vielä ole syntynyt. Edellä mainitun ilmoitusvelvollisuuden voi toteuttaa myös lapsen tai vanhemman kanssa yhdessä tehdyllä pyynnöllä lastensuojelutarpeen arvioimisesta. Pyyntö osoitetaan myös sosiaalityöntekijälle.

Asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee selvityksen lapsen tilanteesta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.Selvityksessä arvioidaan lapsen kasvuolosuhteita, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Yhteystiedot

Perhepalveluiden koordinaattori
Rina Reini-Laaksonen
puh. 040 335 4015 (parhaiten saa kiinni ma-to klo 11-12)

Sosiaalityöntekijä Hanna-Leena Pohjola, puh. 040 335 4014 ( ma-to klo 11-12)                      

Sosiaaliohjaaja ( perhetyö ja maahanmuutto) Anne Kivelö, puh. 040 335 4018,

Sosiaaliohjaaja ( perhetyö) Riikka Kömi, puh. 040 335 4273,

Sosiaaliohjaaja (perhetyö, tukiperhetoiminta ja jälkihuolto) Riina Rajala, puh. 040 335 4019,

Sosiaaliohjaaja (tuettu asuminen, päihteet, mielenterveys, maahanmuutto) Mikko Karonen, puh. 040 335 4355,