Kouluun ilmoittautuminen

1. vuosiluokka

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Sivistysjohtaja tekee jokaisesta väestörekisterissä Urjalassa kirjoilla olevasta lapsesta lähikoulupäätöksen kunkin vuoden tammi-helmikuun vaihteessa. Lähikoulupäätös sisältää myös tiedon siitä, onko lapsi oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen. Lähikoulupäätöksen ohessa koteihin lähetetään Urjalan kunnan koulukuljetusperiaatteet sekä ohjeet siitä, miten toimia, jos huoltaja haluaa hakea lapselleen koulunkäyntioikeutta toiseen kouluun.

Mikäli lapsi ei sairauden tai vammaisuuden vuoksi voi saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa, hän kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja hänen oppivelvollisuutensa alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta ja kestää 11 vuotta. Huoltajan tulee toimittaa asiantuntijalausunto ja huoltajien hakemus sivistystoimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä. 

Lapsella on oikeus aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, mikäli psykologiset ja tarvittaessa lääketieteelliset selvitykset osoittavat lapsella olevan edellytykset suoriutua opiskelusta. Opetuksen järjestäjä voi myös myöntää lapselle luvan aloittaa perusopetus vuotta säädettyä myöhemmin. Kummassakin tapauksessa huoltajan tulee toimittaa sivistystoimistoon viimeistään toukokuun loppuun mennessä asiaa koskeva hakemus sekä vaadittavat selvitykset.

Koulunkäyntioikeus muuhun kuin omaan lähikouluun

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun tai muun soveltuvan paikan, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään.

Huoltaja voi kuitenkin hakea lapselle koulunkäyntioikeutta muuhun kuin omaan lähikouluun perustellusta syystä. Koulunkäynti muussa kuin omassa lähikoulussa tarkoittaa myös sitä, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuksesta.

Koulun vaihdos kesken oppivelvollisuuden suorittamisen

Urjalan kunnan sisällä koulua vaihtavasta oppilaasta riittää kirjallinen ilmoitus sivistystoimistoon. Ilmoituksessa on mainittava oppilaan uusi osoite ja mistä alkaen koulun vaihdos ja osoitteen muutos tapahtuu.

Muusta kunnasta Urjalaan kouluun siirtyvistä oppilaista on huoltajan toimitettava sivistystoimistoon lomake Oppilasilmoitus uudesta oppilaasta. Lomakkeen lisätietoihin tulee mainita mm. oppilaan edellisen koulun tiedot. Lomakkeen voi toimittaa sähköisenä lomakkeena, postitse tai sähköpostitse.

Ilmoitus koulun vaihdoksesta tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Oppilasta mahdollisesti koskevien koulukuljetusjärjestelyjen tekemiseen varataan sivistystoimistossa viikko aikaa siitä alkaen, kun ilmoitus on saapunut perille.

Lisätiedot

Sivistysjohtaja
Juha Salo
Puh. 040 335 4250

Hallintosihteeri
Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
Puh. 040 335 4251