Visio ja strategia

Urjalan kunnan strategiatyössä strateginen suunnittelu ymmärretään jatkuvana prosessina, jossa strategia-asiakirja on vain yksi strategisen suunnittelun dokumentointitapa. Olennaista on linjauskeskustelut tulevaisuuden suuntaviivoista sekä näkemysten yhdenmukaistaminen Urjalan kuntaa koskevista haasteista. Kunnan strategia luo perustan kunnassa tapahtuvalle päätöksenteolle ja toiminnalle. Strategisen suunnittelun prosessimaisuus korostaa tarvetta tarkistaa linjavalintoja säännöllisesti ja käsitellä vuosittain seuraavaa vuotta ja pitkän aikavälin päämäärien saavuttamista tukevia tavoitteita. Strategiaa päivitetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Valtuuston on kokouksessaan 20.6.2016 hyväksynyt Urjalan kuntatstrategian 2022.

Urjalan kunnan visio

Urjalan kunnan visio on ”Koti pohjantähden alla”.

Visiota on avattu strategisten päämäärien kautta. Vision mukaisesti kunta luo edellytykset

hyvinvoivaan ja viihtyisään elämiseen sekä edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa työn teon ja

yrittämisen edellytyksiä Urjalassa.

 

Strategiset päämäärät:

  • Yritysten toimintamahdollisuuksia ja kasvua edistetään
  • Kuntalaisten hyvinvointia tuetaan oikea-aikaisilla palveluilla
  • Vakaalla taloudella mahdollistetaan palvelut ja itsenäisyys
  • Asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti toimiva kunta