Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta pyrkii palvelemaan asiakkaitaan ohjaamalla ja neuvomalla rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa. Rakennusten ja rakennetun ympäristön laatua pyritään parantamaan sekä lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Rakentamista ohjaa:

1. Maankäyttö- ja rakennuslaki    

2. Maankäyttö- ja rakennusasetus 

3. Urjalan rakennusjärjestys (voimassa oleva)
Liitteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
Urjalan kiinteät muinaisjäännökset
Pohjavesialueet 01.11.2014
Asemakaavayhdistelmärajaus
Urjalankylän osayleiskaavarajaus

4. Alueiden kaavoitus

5. Suomen rakennusmääräykset                       

6. Muut lait ja viranomaismääräykset. Esim. terveydensuojelulaki,  pelastuslakimuinaismustolaki,  ympäristönsuojelumääräykset 

7. Urjalan rakennusjärjestys (kunnanvaltuuston 25.2.2019 hyväksymä, ei vielä lainvoimainen)
Liitteet:
Asemakaavoitetut alueet
Osayleiskaavat
Pohjavesialueet 1.11.2014
Urjalan kiinteät muinaisjäännökset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

 

Milloin tarvitsen luvan ?

1. Rakennuslupa
Tarvitaan rakennuksen rakentamiseen. laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

2. Toimenpidelupa
Tarvitaan jätevesi- ja maaalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja sellaisille rakennelmille, laitoksille ja toimenpiteille, joita ei pidetä uutena rakennuksena tai rakennuksen laajennuksena. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2

3. Toimenpideilmoitus (kirjallinen)
Tehdään vähäisen rakentamisen tai muun vähäisen toimenpiteen toteuttamisesta. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.

4. Rakennuksen purkamislupa
Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2. sivu 5.

5. Rakennuksen purkamisilmoitus
Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2 sivu 5.

6. Maisematyölupa
Tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen (nk. tukkipuut) ja muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

7. Poikkeamislupa
Tarvitaan kaavamääräyksistä poikkeamiseen ja ranta-alueilla (200 m rannasta) uuden rakennuspaikan muodostamiseen sekä rakennusten vähäistä suurempaan laajentamiseen.

8. Suunnittelutarveratkaisu
Tarvitaan kaavoittamattomilla alueilla, jos rakentaminen aiheuttaa infrastruktuurin rakentamistarvetta (kadut, vesi, viemäri, valaistus jne.)


 Rakennusvalvontataksa


 Rakennustarkastaja Hannu Kopolan työajat:

11-12.3.2019

20.3-29.3.2019

8.3 - 30.4.2019

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Raimo Nuikka
p. 040 335 4245
rakennusluvat, poikkeusluvat ja asiakaspalvelu

Palvelusihteeri
Anniina Rekola
040-335 4286

asiakaspalvelu

Käyntiosoite:
Urjalan kunnantalo II-kerros
Tampereentie 6
31760 URJALA