Yleiskaavat

  • Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava


    kevätnäkymä 

Kunnanvaltuusto on 16.2.2015 §1 hyväksynyt Urjalan kunnan alueelle laaditun oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan. Hyväksymispäätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeinpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimman hallinto-oikeuden 5.1.2017 antamassa päätöksessä kunnanvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset kumotaan yleiskaavamääräyksen ”Uusia asuin- ja lomarakennuksia tai muuta melusta häiriintyvää toimintaa ei saa sijoittaa alueille, joille voi aiheutua ympäristöministeriön suunnitteluohjearvojen 4/2012 keskiäänitasojen ylittävää melua (asuntoalueilla päiväaikaan 45 dB ja yöaikaan 40 dB, loma-asuntoalueilla päiväaikaan 40 dB ja yöaikaan 35 dB)” osalta. Muilta osin kunnanvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset pysytettiin voimassa. Kaava voimaantulosta on kuulutettu 2.2.2017.

Kuulutus
Kaava-aineistoon

Kaavan pohjaselvitykset:
Havainnekuvat, videosovitteet ja virtuaalimallit
Lintujen päämuuttoreitit Suomessa
Leikkikankaan ohituskaistasuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
YVA-ohjelman liite 1
YVA-ohjelman liite 2
YVA-ohjelman liite 3
YVA osa I
YVA osa II
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) liitteet:
Liitteet 1-4
Liitteet 5-11
Liite 12, kartat 1-5
Liite 12, sovitteet 6-21

 

  • Urjalan keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteinen osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 14.11.2011 § 31 Keskusta-alueen (Laukeela-Huhti) oikeusvaikutteisen osayleiskaavan.
Osayleiskaava on tullut voimaan 5.1.2012.

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Ehdotusvaiheen palauteraportti
Vesihuollon toiminta-alue
Viranomaisneuvottelun muistio

Kaavaa varten laaditut erillisselvitykset:
Arkeologinen inventointi
Rakennusinventointi ja liitekartat
Luontoselvitys
Historiallisten tielinjojen tarkastus
Maisemahistoriaselvitys nähtävissä Urjalan kunnanviraston Teknisessä palvelukeskuksessa.

  • Urjalankylän osayleiskaava

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.2.2004 Urjalankylän osayleiskaavan. Valtuuston päätöksestä kuitenkin valitettiin ja 10.5.2004 kunnanhallitus määräsi kaavan tulemaan voimaan muilta paitsi valituksenalaisilta osin. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valitus hylättiin ja kaava sai näin ollen lainvoiman valituksen alaisilta osiltaan 23.8.2007.

Kaavakartta
Merkinnät ja määräykset
Kaavaselostus
Liitteet 1-8
Rakentamistapaohjeet
Teemakartta